ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (School Management Support System : SMSS)
โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

เข้าสู่ระบบ

http://narinukun.secondary29.go.th / ดาวน์โหลดคู่มือ